POLBET S.A.

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 Zarząd Spółki Akcyjnej POLBET S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-474 Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty Nr 1, REGON 272153075, NIP 9540005224, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057138, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 k.s.h zwołuje na dzień 28 lipca 2022 r. na godz. 14:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLBET S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ulicy Dąbrówki Nr 15/1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2021 oraz powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2021.
 5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.
 8. Powołanie Zarządu kolejnej kadencji.
 9. Przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania mogą zostać wydawane akcjonariuszom na ich żądanie.

 
 
 

PARTNERZY I DOSTAWCY